logo
logo

30.06.2016

Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku (w tys. zł.) wg stanu na dzień 30.06.2016r.

Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2016

1.

Suma bilansowa

721.415

2.

Depozyty osób prywatnych

423.023

3.

Depozyty pozostałe

219.483

4.

Kredyty i inne należności ogółem

493.482

5.

Wynik na działalności bankowej

10.832

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

6.798

7.

Wynik finansowy brutto

3.311

8.

Wynik finansowy netto

2.643

9.

Kapitał uznany

65.114

10.

*ROE brutto

9,37

11.

ROA brutto

0,72

12.

C/I

62,07

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy

14,78
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany - przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone