logo
logo

31.12.2016

 

Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku (w tys. zł.) wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2016

1.

Suma bilansowa

764.987

2.

Depozyty osób prywatnych

451.262

3.

Depozyty pozostałe

219.483

4.

Kredyty i inne należności ogółem

500.475

5.

Wynik na działalności bankowej

22.782

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

14.580

7.

Wynik finansowy brutto

5.483

8.

Wynik finansowy netto

4.528

9.

Kapitał uznany

63.028

10.

*ROE brutto

10,59

11.

ROA brutto

0,74

12.

C/I

64,76

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy

14,85 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany - przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone