logo
logo

Informacja o sytuacji finansowej 31.12.2017

 

Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku (w tys. zł.) wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2017

1.

Suma bilansowa

809.765

2.

Depozyty osób prywatnych

495.655

3.

Depozyty pozostałe

215.498

4.

Kredyty i inne należności ogółem

513.401

5.

Wynik na działalności bankowej

26.319

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

15.729

7.

Wynik finansowy brutto

4.489

8.

Wynik finansowy netto

3.494

9.

Kapitał uznany

64.022

10.

*ROE brutto

7,94

11.

ROA brutto

0,55

12.

C/I

60,63

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy

14,59

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany - przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone