logo
logo

Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz  dane adresowe Klienta.

3. Klient może składać skargę/reklamację :

1) na piśmie  - w każdej placówce bankowej obsługującej klientów lub pocztą na adres Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie,82 - 500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28

2) ustnie – telefonicznie pod numer  55 261 4530   lub osobiście w każdej placówce bankowej obsługującej klientów

3) w formie elektronicznej – dla osób korzystających z bankowości elektronicznej PBS w Kwidzynie (internet banking, internet banking dla firm) w zakładce ,,Inne> Poczta> Wiadomości”

4. W przypadku złożenia skargi/reklamacji na piśmie lub w formie elektronicznej, Bank może zażądać weryfikacji osoby składającej skargę/reklamacje, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o tajemnicy bankowej.

5. Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia. Na żądanie Klienta Bank potwierdza przyjęcie skargi/reklamacji  w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem

6. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu  do Banku.

7. Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

8. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o:

1) przyczynie opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.

11. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

12. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporów przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich.

 

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone